07
mar
2023
Ängelholm-Bjäre
Plats meddelas senare

Sweden
 
 
DAGORDNING
 
§1 - Mötets öppnande
 
§2 - Godkännande av dagordning och kallelse
 
§3 - Val av justeringsman
 
§4 - Genomgång av föregående styrelseprotokoll
 
§5 - Ekonomi
 
§6 - Rapport kommittéer
  • PR-kommittén
  • Klubbkommittén
  • Programkommittén
  • Medlemskommittén
  • Festkommittén
  • Projekt (Årstidsgrupperna, ShelterBox, Läkarbanken, Lokala projekt)
§7 - Övriga frågor
 
§8 - Nästa möte, tid och plats
 
§9 - Mötet avslutas
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Sekreterare Anna Kylmä
Ängelholm-Bjäre